Jaké jsou způsoby pořízení závěti?

Jakým zůsobem můžete pořídit o své závěti podle zákona? Přečtěte si více o všech třech přípustných formách pořízení testamentu (poslední vůle).

Obsah

Způsoby pořízení závěti

Závěť formou soukromé listiny

Závěť formou veřejné listiny

Kdy je nutné sepsání závěti u notáře?


Způsoby pořízení závěti

Zákon připouští tři formy závěti: závěť formou soukromé listiny, závěť formou veřejné listiny a závěť pořízenou s úlevami. Všechny formy mají stejný význam, a tak je pouze na zůstaviteli, pro kterou formu se rozhodne.

Pro uchování projevu poslední vůle dnes nejčastěji slouží papír. Forma materiálu ovšem není důležitá. Ani není rozhodné, jestli je papír přeložený, zmačkaný, špinavý nebo čistý.

Závěť formou soukromé listiny

Závěť pořízená soukromou listinou je dvojího typu:

Holografní závěť

Holografní závěť je napsána i podepsána vlastní rukou zůstavitele. Musí být splněny obě tyto podmínky, jinak by závěť byla neplatná. Zůstavitel ani nesmí přijmout pomoc, pokud by tím byl ovlivněn jeho rukopis. Například pokud osoba pomůže zůstaviteli s obsahem závěti a zůstavitel ji sám podepíše, pokud je na první pohled zřejmé, že písmo textu závěti a podpisu se liší v základních atributech, je notář povinen takovou poslední vůli prohlásit za neplatnou.

Zvolené písmo, psací nebo tiskací, nehraje roli, pokud bude obsah čitelný a srozumitelný. Zůstavitel může takto pořídit o svém majetku kdykoli, kdekoli a bez dalších osob.

Alografní závěť

Alografní závěť nevyžaduje sepsání vlastní rukou, musí být však vlastnoručně podepsána. U této formy je navíc přípustné, aby jiná osoba pomohla zůstaviteli vést ruku při podpisu.

Projev vůle zůstavitele je zde totiž potrvzen další náležitostí závěti: zůstavitel musí před svědky výslovně prohlásit, že listina obsahuje jeho poslední vůli. Toto prohlášení je možné učinit slovy nebo jiným znamením. Například na otázku svědka, zda listina obsahuje poslední vůli zůstavitele, postačí odpověď “ano” nebo souhlasné pokývnutí hlavou.

Závěť formou veřejné listiny

Závěť ve formě veřejné listiny, tedy ve formě notářského zápisu, může pořídit každý zůstavitel, pokud má pořizovací způsobilost. Ten, kdo sepisuje závěť ve formě veřejné listiny, má zákonnou povinnost přesvědčit se o tom, že se tak děje s rozvahou, vážně a bez donucení.

Kdy je nutné sepsání závěti u notáře?

Čtyři konkrétní případy hovoří o povinnosti využít formu notářského zápisu k pořízení závěti:

  1. Zůstavitel pořizuje ve prospěch osoby, která o něj pečuje ve zdravotnickém či sociálním zařízení,
  2. zůstavitel je osobou starší patnácti let, která dosud nenabyla svéprávnosti,
  3. zůstavitel je omezen ve svéprávnosti,
  4. zůstavitel chce založit nadaci či nadační fond (u nadace je závěť nadační listinou, u nadačního fondu má funkci zakládací jistiny).


Další

Náležitosti závěti: co musí obsahovat závěť?


Sepište svou závěť s Posledními slovy

S naším vzorem sestaveným advokáty můžete vytvořit svou závěť už za 12 minut z pohodlí domova.

Poslední slova

Inbehave s.r.o.,

Nám. V. Hálka 17, Odolena Voda, 250 70

IČO: 02692945

Zapsáno v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 222465 u Městského soudu v Praze.


Vzděláváme veřejnost v oblasti dědictví a pomáháme lidem vytvořit platnou závěť, díky možnosti zakoupení hotového vzoru a jeho správného vyplnění formou snadného internetového dotazníku. Vzor dokumentu je sestaven a pravidelně konzultován s advokáty z Kopecký, Hála & Co., advokátní kancelář s.r.o.

Kontakt

Online chat

info@poslednislova.cz