Kdo může být svědkem v závěti?

Po vytvoření závěti s naším průvodcem je potřeba dokument vytisknout a podepsat alespoň dvěma svědky. Zjistěte, kdo může být svědkem a jak svědka vybrat.

Obsah

K čemu jsou svědkové závěti?

Kdo může a nesmí být svědek?

Doporučení pro svědky

Jak vybrat svědka?

Co se vyžaduje od svědků?


K čemu jsou svědkové závěti?

V Posledních slovech vám pomáháme sepsat vlastní závěť co nejrychlejším, nejjednodušším a nejdostupnějším způsobem. Aby byla vaše práce opravdu dokončena, je potřeba si najít čas na podepsání dokumentu s několika svědky.

V tomto článku se budeme věnovat tomu, kdo může podepsat závěť jako svěděk. Také vám pomůžeme vybrat vhodné lidi pro roli svědka vaší poslední vůle.

Funkce svědků

Hlavní význam svědka při pořizování závěti je potvrzení, že zůstavitel je pořizovatelem závěti a že zůstavitelem podepsaná listina obsahuje jeho poslední vůli. Funkce svědka je tak důležitá především, dojde-li ke sporům ohledně platnosti závěti.

V případě sporu jsou vyžádány důkazy výslechem svědků závěti, což je důležitý důkazní prostředek pro vyjasnění oblastí sporu.

Kdo může a nesmí být svědek?

Svědci musí být plně svéprávní a znalí jazyka, nebo způsobu dorozumívání, v němž se projev vůle činí. Svědek však nesmí být osobou, které je cokoli z dané závěti odkazováno. Nezpůsobilým svědkem je tedy zákonný či povolaný dědic, zaměstnanec dědice a navíc i osoba dědicovi blízká.

Osoba blízká

Osoba blízká je chápána jako příbuzný v řadě přímé (praprarodič, prarodič, rodič, potomek, vnouče, pravnouče), sourozenec, manžel/registrovaný partner, osoby sešvagřené, osoby trvale spolu žijící, jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní.

Částečná neplatnost závěti

Pokud by při pořizování závěti byl přítomen nezpůsobilý svědek, protože byl osobou blízkou k jednomu z vícero jmenovaných dědiců, je závěť částečně neplatná a to v té části, kde bylo odkázáno ve prospěch právě toho závětního dědice, jehož osoba blízká plnila funkci svědka.

Obdobně, pokud je v závěti za dědice povolána právnická osoba, jsou nezpůsobilými svědky se rozumí fyzické osoby, které za právnickou osobu jednají, tedy i fyzické osoby, které jsou společníky, členy nebo zaměstnanci této právnické osoby nebo které k ní mají jiný obdobný vztah, jestliže by důvodně pociťovaly újmu, kterou by utrpěla právnická osoba povolaná za zůstavitelova dědice, jako újmu vlastní.

Zákon také nepřipouští, aby svědkem byla osoba, kterou zůstavitel povolal za vykonavatele závěti nebo která při pořizování závěti působí jako pisatel, předčitatel, tlumočník nebo úřední osoba.

Doporučení pro svědky

Lze jen doporučit, aby si svědek učinil z průběhu pořízení závěti poznámky

"Je-li tedy někdo požádán, aby byl svědkem pořízení závěti nesepsané vlastní rukou, je tím na něj kladena vysoká zodpovědnost vůči zůstaviteli i jeho dědicům, neboť právě na jeho vnímání událostí závisí platnost či neplatnost závěti. S ohledem na to, že mezi pořízením závěti a úmrtím zůstavitele, resp. projednáním pozůstalosti může uplynout i velice dlouhá doba, lze jen doporučit, aby si svědek učinil z průběhu pořízení závěti poznámky či si jinak zafixoval podstatné okolnosti pro případ, že je bude nucen třeba i za několik let reprodukovat," říká JUDr. Jakub Celerýn, advokát. (ePravo.cz)

Jak vybrat svědka?

Podle soudní praxe se svědkem rozumí pouze taková osoba, která je zůstavitelem předem požádána o plnění funkce svědka, je pověřena a srozuměna s funkcí svědka a která tuto funkci svobodně přijala. Tím pádem se za svědka nepovažuje osoba, která byla při pořizování závěti jen náhodou přítomna a takovou osobu nelze pověřit funkcí svědka.

Jedna rada na závěr, při volbě svědka se z praxe doporučuje zvážit předpoklad, zda svědek zůstavitele přežije. I když smrt svědka nezpůsobí neplatnost závěti, mohou nastat problémy při případném dokazování, pokud vznikne spor o platnost závěti.

Co se vyžaduje od svědků?

Po sepsání vaší závěti a vytisknutí z domova je potřeba, abyste vy a vaši svědci podnikli pár kroků pro učinění závěti platnou.

Není přípustné, aby svědci podepsali závěť dříve než zůstavitel. Zůstavitel podepíše závěť jako první. Tím se předchází tomu, aby zůstavitel mohl do závěti cokoli dopsat, aniž by o tom svědci věděli.

Zákon neumožňuje, aby svědci projev zůstavitele osvědčili postupně jeden po druhém např. v různých dnech. Je nutné, aby byli svědci přítomni současně. Není nutné, aby byli svědci seznámeni s obsahem poslední vůle, ten může být svědkům utajen.

Zůstavitel musí před svědky současně přítomnými prohlásit, že dokument obsahuje jeho poslední vůli. Není potřeba, aby bylo prohlášení zůstavitele písemně zachyceno v závěti. Je dostačující učinit prohlášení výslovně, tedy buďto slovy, nebo jiným znamením. Postačí, pokud svědek položí otázku, jestli listina obsahuje poslední vůli zůstavitele a zůstavitel odpoví “ano” nebo kývne souhlasně hlavou.


Další

Jak závěť podepsat a učinit ji platnou?


Sepište svou závěť s Posledními slovy

S naším vzorem sestaveným advokáty můžete vytvořit svou závěť už za 12 minut z pohodlí domova.