Slovník pojmů: vysvětlení nejčastějších pojmů dědického práva

Podívejte se na přehled nejčastějších pojmů týkajících se závěti a dědictví. Včetně odkazů na konkrétní ustanovení v zákoníku.

Obsah

Závěť

Povinný díl

Zákonný podíl

Zákonná dědická posloupnost

Vydědění

Pozůstalost

Dědic

Nepominutelný dědic

Dědická smlouva

Odúmrť


Závěť

Jednostranný odvolatelný projev vůle, kterým zůstavitel pro případ své smrti osobně zůstavuje jedné či více osobám alespoň podíl na pozůstalosti, případně i odkaz. (§ 1494 odst. 1 OZ)

Povinný díl

Část dědictví, která za všech okolností (kromě vydědění) náleží nepominutelnému dědici a která se mu vyplácí v penězích; v případě nezletilého dědice činí minimáně ¾ jeho zákonného podílu a v případě zletilého dědice alespoň ¼ jeho zákonného podílu. (§ 1643 odst. 2 OZ)

Zákonný podíl

Velikost pozůstalosti konkrétního dědice v konkrétní dědické třídě dle zákonné dědické posloupnosti; např. jedna polovina pozůstalosti, pokud do dané třídy spadá společně s jednou další osobou.

Zákonná dědická posloupnost

Pořadí potenciálních dědiců určených zákonem v případě, že neexistuje dědická smlouva ani závěť, rozdělené do 6 dědických tříd.

Vydědění

Vyloučení dědického práva nepominutelného dědice ze zákonem stanovených důvodů společně s konkrétním popisem skutků a okolností, které tento (alespoň jeden) vyděďovací důvod naplňují. (§ 1646-1647 OZ)

Pozůstalost

Jmění zůstavitele a ta osobní práva a povinnosti, které byly jako dluh uznány nebo uplatněny u orgánu veřejné moci (soudu). Zahrnuje aktiva (= majetek) i pasiva (= zůstavitelovy dluhy). (§ 1475 odst. 2 OZ)

Dědic

Fyzická nebo právnická osoba (v případě povolávání dědice zůstavitelem se může jednat i osobu, která se má v budoucnu teprve narodit, resp. vzniknout, ale v momentě smrti zůstavitele už existovat musí), která byla zůstavitelem povolána nebo které svědčí zákonná dědická posloupnost, a která dědictví přijala (resp. neodmítla) a která není dědicky nezpůsobilá. (§1481-1483 OZ)

Nepominutelný dědic

Potomek zůstavitele a nedědí-li, pak jeho potomci.

Dědická smlouva

Dvoustranné právní jednání mezi zůstavitelem a osobou povolanou v této smlouvě za dědice, které je touto osobou přijato; má přednost před závětí i zákonnou dědickou posloupností; pořízena i zrušena smí být jen za součinnosti obou stran a veřejnou listinou (tj. u notáře); lze jejím prostřednictvím nakládat maximálně o ¾ celkové pozůstalosti, ¼ musí zůstat nezatížena např. pro závěť či zákonnou posloupnost.

Odúmrť

Připadnutí dědictví státu, pokud neexistuje dědická smlouva, závěť ani žádný dědic dle zákonné posloupnosti (nikdo ze 6 tříd).


Další

Vše, co potřebujete vědět před sepsáním závěti


Sepište svou závěť s Posledními slovy

S naším vzorem sestaveným advokáty můžete vytvořit svou závěť už za 12 minut z pohodlí domova.

Poslední slova

Inbehave s.r.o.,

Nám. V. Hálka 17, Odolena Voda, 250 70

IČO: 02692945

Zapsáno v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 222465 u Městského soudu v Praze.


Vzděláváme veřejnost v oblasti dědictví a pomáháme lidem vytvořit platnou závěť, díky možnosti zakoupení hotového vzoru a jeho správného vyplnění formou snadného internetového dotazníku. Vzor dokumentu je sestaven a pravidelně konzultován s advokáty z Kopecký, Hála & Co., advokátní kancelář s.r.o.

Kontakt

Online chat

info@poslednislova.cz