Obchodní podmínky

platné od 9. 6. 2020

Vysvětlení pojmů

V těchto obchodních podmínkách:

 1. „Poslední slova“ znamená počítačový program s názvem Poslední slova, jehož součástí je internetová stránka dostupná z Internetové adresy;
 2. „Provozovatel“ znamená obchodní společnost Inbehave s.r.o., IČO: 02692945, se sídlem Nám. V. Hálka 17, Odolena Voda, 250 70, spisová značka C 222465 vedená u Městského soudu v Praze;
 3. „Dokument“ znamená jakoukoliv část aplikace Poslední slova, která tvoří ucelenou a vzájemně propojenou část Aplikace zobrazující se Uživateli jako ucelená smlouva, dohoda nebo jinak označený právní dokument (resp. tvoří samostatný řádek v příslušné tabulce v databázi Aplikace);
 4. „Internetové adresa“ znamená jakoukoliv internetovou adresu, ze které je dostupná aplikace Poslední slova, zejména www.poslednislova.cz;
 5. „Uživatel“znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu, která užívá aplikaci Poslední slova;
 6. „Vygenerování“ znamená funkci aplikace Poslední slova, která převede Dokument v Uživatelem vyplněné a nastavené podobě do textové podoby s možností tisku do souboru formátu „PDF“ a/nebo v jiném formátu.

Užití aplikace Poslední slova

 1. Uživatel má právo užít aplikaci Poslední slova k Vygenerování Dokumentu za cenu uvedenou u tohoto Dokumentu.
 2. Za vygenerování se neplatí žádné skryté poplatky, cena uvedená u Dokumentu je konečná.
 3. Pokud Uživatel vyplní všechny povinné části formuláře na tvorbu Dokumentu, Uživatel obdrží přístup k finální verzi Dokumentu na jím vytvořený zákaznický účet automaticky po zaplacení a přijetí platby na bankovní účet Poslední slova.
 4. PROHLAŠUJETE, ŽE UŽITÍM SLUŽEB APLIKACE POSLEDNÍ SLOVA JSTE DOVRŠILI VĚKU MINIMÁLNĚ 18 LET A JSTE ZPŮSOBILÍ NABÝVAT PRO SEBE VLASTNÍM PRÁVNÍM JEDNÁNÍM PRÁVA A ZAVAZOVAT SE K POVINNOSTEM (PRÁVNĚ JEDNAT) A ŽE JSTE NEBYLI V TÉTO ZPŮSOBILOSTI SOUDNĚ OMEZENI.

Poslední slova nejsou právní služba

 1. Uživatel bere na vědomí, že aplikace Poslední slova není právní službou ani právní službu nenahrazuje.
 2. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel nemůže ovlivnit jakou kombinaci Dokumentu a/nebo jaké nastavení Dokumentu a/nebo jaké údaje do Dokumentu Uživatel zvolí nebo zadá.
 3. Uživatel bere na vědomí, že aplikace Poslední slova je pouze (zejména textovým) editorem umožňujícím tvorbu právních dokumentů a databází řadící její prvky (texty) do celků a zobrazující je Uživateli.
 4. Uživatel se zavazuje jednat tak, aby mu užíváním aplikace Poslední slova nevznikla žádná škoda, zejména je Uživatel povinen škodám předcházet.
 5. Uživatel aplikace Poslední slova přijímá výhradní plnou odpovědnost za jím učiněná nastavení Dokumentů při užívání aplikace Poslední slova.
 6. Uživatel činí nesporným, že vzhledem k charakteru aplikace Poslední slova Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakoukoliv škodu způsobenou Uživateli v důsledku užití aplikace Poslední slova. Uživatel, který je podnikatelem, se tímto výslovně vzdává práva na náhradu škody od Provozovatele neúmyslně (či jinak než z hrubé nedbalosti) způsobenou Provozovatelem Uživateli porušením jakékoliv povinnosti uvedené v těchto obchodních podmínkách a/nebo v důsledku užití aplikace Poslední slova v důsledku užití Dokumentu.

Smlouva o zpracování osobních údajů

 1. Užívání aplikace Poslední slova zahrnuje aktivity, při kterých může docházet ke zpracování osobních údajů Zpracovatelem pro Uživatele, jakožto správce údajů, ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („Nařízení“) přímo aplikovatelného od 25. 5. 2018.
 2. Provozovatel i Uživatel mají zájem na tom dostát všem povinnostem, které jim vyplývají z Nařízení.
 3. Na základě článku 28 Nařízení je Uživatel (jakožto správce) povinen uzavřít s Provozovatelem (jakožto zpracovatelem) písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které Provozovatel mimo jiné poskytne dostatečné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany osobních údajů v rámci aplikace Poslední slova.
 4. Provozovatel bude ve smyslu článku "Smlouva o zpracování osobních údajů" bodu 2) Nařízení pro Uživatele zpracovávat osobních údaje, které Uživatel získal nebo získá v souvislosti se svou činností, nebo které pro Uživatele za tímto účelem získá samotný Provozovatel („Osobní údaje“), a to v rámci plnění povinností Provozovatele vyplývajících z JLS, LSU a/nebo Jednorázové licence.
 5. Účelem tohoto článku je stanovení rozsahu povinností Provozovatele souvisejících především se zajištěním ochrany Osobních údajů při jejich zpracování.
 6. Provozovatel bude dle této Smlouvy zpracovávat Osobní údaje klientů, jejich členů rodiny, poradců a osob v podobném postavení, stejně tak jako údaje pracovníků Uživatele a dalších osob, jejichž údaje Uživatel vloží do jakéhokoliv dokumentu v aplikaci Poslední slova („Subjekty údajů“) v rozsahu:
  • jméno a příjmení;
  • datum narození;
  • adresa trvalého pobytu a kontaktní adresa;
  • další kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa);
  • další údaje vložené do jakéhokoliv dokumentu v aplikaci Poslední slova v rámci daného uživatelského účtu.;
 7. Uživatel a Provozovatel tímto ujednávají, že jakékoliv údaje vložné Uživatelem do databáze obsažené v aplikaci Poslední slova jsou části databáze shromážděné Provozovatelem a pořizovatelem databáze je výhradně Provozovatel. Uživateli nevzniká jakékoliv právo k databázi obsažené v aplikaci Poslední slova.
 8. Osobní údaje Subjektů údajů bude Zpracovatel zpracovávat nejdéle do nenávratného smazání (nikoli pouze deaktivování) daného uživatelského účtu a/nebo do doby anonymizování daného dokumentu v aplikaci Poslední slova, ke kterému se údaje vztahují; podle toho, která okolnost nastane dříve.
 9. Provozovatel se zavazuje, že ve smyslu článku 32 Nařízení přijme s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany Osobních údajů způsobem uvedeným v Nařízení či jiných obecně závazných právních předpisech k omezení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k Osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití Osobních údajů.
 10. Tento článek VOP se řídí ve věcech zde neupravených zákonnými ustanoveními vztahujícími se ke smlouvě o zpracování osobních údajů.

Závěrečná ustanovení

 1. Uživatel a Provozovatel tímto ujednávají, že jakékoliv údaje vložné Uživatelem do databáze obsažené v aplikaci Poslední slova jsou části databáze shromážděné Provozovatelem a pořizovatelem databáze je výhradně Provozovatel. Uživateli nevzniká jakékoliv právo k databázi obsažené v aplikaci Poslední slova.
 2. Uživatel, který je spotřebitelem, výslovně žádá Provozovatele, aby mu byl Dokument vygenerován co nejdříve, tedy aby Poskytovatel začal s plněním před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy.
 3. Právní vztah mezi Provozovatelem a Uživatelem se řídí právem státu Provozovatele a případné spory budou rozhodovány věcně a místně příslušným soudem podle zapsaného sídla Provozovatele.
 4. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 9. 6. 2020.