Obchodní podmínky

platné od 9. 11. 2020

Vysvětlení pojmů

V těchto obchodních podmínkách:

 1. „Poslední slova“ znamená počítačový program s názvem Poslední slova, jehož součástí je internetová stránka dostupná z Internetové adresy;
 2. „Provozovatel“ znamená obchodní společnost Inbehave s.r.o., IČO: 02692945, se sídlem Nám. V. Hálka 17, Odolena Voda, 250 70, spisová značka C 222465 vedená u Městského soudu v Praze;
 3. „Dokument“ znamená jakoukoliv část aplikace Poslední slova, která tvoří ucelenou a vzájemně propojenou část Aplikace zobrazující se Uživateli jako ucelená smlouva, dohoda nebo jinak označený právní dokument (resp. tvoří samostatný řádek v příslušné tabulce v databázi Aplikace);
 4. „Internetové adresa“ znamená jakoukoliv internetovou adresu, ze které je dostupná aplikace Poslední slova, zejména www.poslednislova.cz;
 5. „Uživatel“znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu, která užívá aplikaci Poslední slova;
 6. „Vygenerování“ znamená funkci aplikace Poslední slova, která převede Dokument v Uživatelem vyplněné a nastavené podobě do textové podoby s možností tisku do souboru formátu „PDF“ a/nebo v jiném formátu.
 7. „Smluvní strany“ znamená souhrnně Provozovatel a Uživatel.

Užití aplikace Poslední slova

 1. Uživatel má právo užít aplikaci Poslední slova k Vygenerování Dokumentu za cenu uvedenou u tohoto Dokumentu (dále jen “cena”).
 2. Za vygenerování se neplatí žádné skryté poplatky, cena uvedená u Dokumentu je konečná.
 3. Pokud Uživatel vyplní všechny povinné části formuláře na tvorbu Dokumentu, Uživatel obdrží přístup k finální verzi Dokumentu na jím vytvořený zákaznický účet automaticky po zaplacení a přijetí ceny (platby) na bankovní účet Poslední slova.
 4. Uživatel prohlašuje, že užitím služeb aplikace Poslední slova dovršil věku minimálně 18 let a je způsobilý nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem (právně jednat) a nebyl v této způsobilosti soudně omezen.

Poslední slova nejsou právní služba

 1. Uživatel bere na vědomí, že aplikace Poslední slova není právní službou ani právní službu nenahrazuje.
 2. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel nemůže ovlivnit jakou kombinaci Dokumentu a/nebo jaké nastavení Dokumentu a/nebo jaké údaje do Dokumentu Uživatel zvolí nebo zadá.
 3. Uživatel bere na vědomí, že aplikace Poslední slova je pouze (zejména textovým) editorem umožňujícím tvorbu právních dokumentů a databází řadící její prvky (texty) do celků a zobrazující je Uživateli.
 4. Uživatel se zavazuje jednat tak, aby mu užíváním aplikace Poslední slova nevznikla žádná škoda, zejména je Uživatel povinen škodám předcházet.
 5. Uživatel aplikace Poslední slova přijímá výhradní plnou odpovědnost za jím učiněná nastavení Dokumentů při užívání aplikace Poslední slova.
 6. Uživatel činí nesporným, že vzhledem k charakteru aplikace Poslední slova Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakoukoliv škodu způsobenou Uživateli v důsledku užití aplikace Poslední slova. Uživatel, který je podnikatelem, se tímto výslovně vzdává práva na náhradu škody od Provozovatele neúmyslně (či jinak než z hrubé nedbalosti) způsobenou Provozovatelem Uživateli porušením jakékoliv povinnosti uvedené v těchto obchodních podmínkách a/nebo v důsledku užití aplikace Poslední slova v důsledku užití Dokumentu.
 7. Provozovatel nenese odpovědnost v případě, kdy budou Dokumenty Uživatele shledány neplatnými. Součástí předávaných Dokumentu Uživateli po zaplacení ceny jsou i pokyny k podpisu jednotlivých Dokumentů tak, aby byly tyto učiněny platnými a právně závaznými. Uživatel na sebe bere odpovědnost tyto pokyny dodržet, pokud chce, aby jeho Dokumenty byly platné a právně závazné.

Zákaznický účet

 1. Na základě registrace Uživatele provedené na Internetové adrese může Uživatel přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může Uživatel provádět objednávání Dokumentů.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání Dokumentů je Uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Uživatelem v zákaznickém účtu a při objednávání Dokumentů jsou Provozovatelem považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen emailovou adresou Uživatele a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Provozovatel nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Uživatel není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Uživatel je oprávněn svůj uživatelský účet kdykoli zrušit a vymazat tak veškerá svá data nebo o to požádat Provozovatele.
 6. Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 7. Provozovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když Uživatel svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy Uživatel poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

Smlouva o zpracování osobních údajů

 1. Užívání aplikace Poslední slova zahrnuje aktivity, při kterých může docházet ke zpracování osobních údajů Zpracovatelem pro Uživatele, jakožto správce údajů, ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („Nařízení“) přímo aplikovatelného od 25. 5. 2018.
 2. Provozovatel i Uživatel mají zájem na tom dostát všem povinnostem, které jim vyplývají z Nařízení.
 3. Na základě článku 28 Nařízení je Uživatel (jakožto správce) povinen uzavřít s Provozovatelem (jakožto zpracovatelem) písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které Provozovatel mimo jiné poskytne dostatečné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany osobních údajů v rámci aplikace Poslední slova.
 4. Provozovatel bude ve smyslu článku "Smlouva o zpracování osobních údajů" bodu 2) Nařízení pro Uživatele zpracovávat osobních údaje, které Uživatel získal nebo získá v souvislosti se svou činností, nebo které pro Uživatele za tímto účelem získá samotný Provozovatel („Osobní údaje“), a to v rámci plnění povinností Provozovatele vyplývajících z JLS, LSU a/nebo Jednorázové licence.
 5. Účelem tohoto článku je stanovení rozsahu povinností Provozovatele souvisejících především se zajištěním ochrany Osobních údajů při jejich zpracování.
 6. Provozovatel bude dle této Smlouvy zpracovávat Osobní údaje klientů, jejich členů rodiny, poradců a osob v podobném postavení, stejně tak jako údaje pracovníků Uživatele a dalších osob, jejichž údaje Uživatel vloží do jakéhokoliv dokumentu v aplikaci Poslední slova („Subjekty údajů“) v rozsahu:
  • jméno a příjmení;
  • datum narození;
  • adresa trvalého pobytu a kontaktní adresa;
  • další kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa);
  • další údaje vložené do jakéhokoliv dokumentu v aplikaci Poslední slova v rámci daného uživatelského účtu.;
 7. Uživatel a Provozovatel tímto ujednávají, že jakékoliv údaje vložné Uživatelem do databáze obsažené v aplikaci Poslední slova jsou části databáze shromážděné Provozovatelem a pořizovatelem databáze je výhradně Provozovatel. Uživateli nevzniká jakékoliv právo k databázi obsažené v aplikaci Poslední slova.
 8. Osobní údaje Subjektů údajů bude Zpracovatel zpracovávat nejdéle do nenávratného smazání (nikoli pouze deaktivování) daného uživatelského účtu a/nebo do doby anonymizování daného dokumentu v aplikaci Poslední slova, ke kterému se údaje vztahují; podle toho, která okolnost nastane dříve.
 9. Provozovatel se zavazuje, že ve smyslu článku 32 Nařízení přijme s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany Osobních údajů způsobem uvedeným v Nařízení či jiných obecně závazných právních předpisech k omezení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k Osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití Osobních údajů.
 10. Tento článek VOP se řídí ve věcech zde neupravených zákonnými ustanoveními vztahujícími se ke smlouvě o zpracování osobních údajů.

Platební podmínky

 1. Cenu dle kupní smlouvy může Uživatel uhradit následujícími způsoby:
  • bezhotovostně platební kartou;
  • bezhotovostně bankovním převodem;
 2. Online platby pro Provozovatele zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.
 3. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
  • Platba kartou. Do rozhraní platební brány ComGate zadá Uživatel číslo karty, datum platnosti a CVC/CVV kód – tři čísla, která jsou umístěna v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, je tedy pravděpodobné, že bude Uživatel vyzván o zadání číselného kódu zaslaného SMS zprávou prostřednictvím své banky.
  • Platba bankovním převodem. Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate přesměruje Uživatele do jeho internetového bankovnictví, kam se ten přihlásí jako obvykle a následně zde potvrdí předem připravený platební příkaz.
 4. V případě bezhotovostní platby je závazek Uživatele uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet Provozovatele.
 5. Provozovatel nepožaduje od Uživatele předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada ceny před předáním Dokumentů není zálohou.
 6. Dokumenty jsou Uživateli předány zpřístupněním v jeho osobním účtu Posledních slov okamžikem připsání platby na bankovní účet Poskytovatele.
 7. Podle zákona o evidenci tržeb je Provozovatel povinen vystavit Uživateli účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 8. Provozovatel vystaví Uživateli daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je Uživateli přístupný v jeho osobním účtu Posledních slov.
 9. Uživatel nabývá vlastnické právo k Dokumentům zaplacením celé ceny za ně.

Reklamační podmínky

 1. Poskytovatel odpovídá Uživateli, že Dokumenty při zpřístupnění nemají vady. Zejména Poskytovatel odpovídá Uživateli, že v době, kdy Uživateli Dokumenty předal:
  • mají Dokumenty vlastnosti, které si Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Poskytovatel popsal nebo které Uživatel očekával s ohledem na povahu Dokumentů a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se Dokumenty hodí k účelu, který pro jejich použití Poskytovatel uvádí nebo ke kterému se Dokumenty tohoto druhu obvykle používají,
  • Dokumenty odpovídají jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • jsou Dokumenty v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • Dokumenty vyhovují požadavkům právních předpisů.
 2. Uživatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Dokumentů v době třiceti dnů od předání.
 3. V případě výskytu vady může Uživatel Poskytovateli předložit reklamaci a požadovat:
  • opravu Dokumentů,
  • přiměřenou slevu z kupní ceny,
  • odstoupení od smlouvy.
 4. Uživatel má právo odstoupit od smlouvy,
  • pokud mají Dokumenty podstatnou vadu,
  • pokud nemůže Dokumenty řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
  • při větším počtu vad Dokumentů.
 5. Poskytovatel je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Poskytovatel je povinen Uživateli vydat písemné potvrzení o tom, kdy Uživatel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Uživatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 6. Poskytovatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
 7. Poskytovatel písemně informuje Uživatele o výsledku reklamace.
 8. Právo z vadného plnění Uživateli nenáleží, pokud Uživatel před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Uživatel vadu sám způsobil.
 9. V případě oprávněné reklamace má Uživatel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může Uživatel u Poskytovatele uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
 10. Volbu způsobu reklamace má kupující.
 11. Práva a povinnosti Smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Odstoupení od smlouvy

 1. Uživatel, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 30 dnů ode dne převzetí Dokumentů. Provozovatel se pokusí o vyřešení problému Uživatele (viz výše Reklamační podmínky) a v případě neúspěchu vrátí Uživateli zpět cenu.
 3. Odstoupí-li Uživatel od smlouvy, vrátí mu Provozovatel bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Provozovatel vrátí Uživateli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Uživatel souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Uživatel doručuje Provozovateli korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Provozovatel doručuje Uživateli korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu určeném při registraci.
 3. Komunikace mezi smluvními stranami může probíhat i prostřednictvím služby chatu na webových stránkách Provozovatele.

Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím (Provozovatelem) a kupujícím (Uživatelem) z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Provozovatel je oprávněn k prodeji k provozování programu Poslední slova na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Závěrečná ustanovení

 1. Uživatel a Provozovatel tímto ujednávají, že jakékoliv údaje vložné Uživatelem do databáze obsažené v aplikaci Poslední slova jsou části databáze shromážděné Provozovatelem a pořizovatelem databáze je výhradně Provozovatel. Uživateli nevzniká jakékoliv právo k databázi obsažené v aplikaci Poslední slova.
 2. Uživatel, který je spotřebitelem, výslovně žádá Provozovatele, aby mu byl Dokument vygenerován co nejdříve, tedy aby Poskytovatel začal s plněním před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy.
 3. Všechna práva k webovým stránkám Provozovatele, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží Provozovateli. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu Provozovatele.
 4. Provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Uživatel nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Právní vztah mezi Provozovatelem a Uživatelem se řídí právem státu Provozovatele a případné spory budou rozhodovány věcně a místně příslušným soudem podle zapsaného sídla Provozovatele. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 6. Znění obchodních podmínek může Provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 7. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 26. 11. 2020.