Jak závěť podepsat a učinit ji platnou?

Díky naší službě mohou lidé snadno sepsat závěť z pohodlí domova už za pár minut. V tomto článku vysvětlíme, jakým způsobem závěť podepsat, a učinit ji tak formálně platnou.

Obsah

Co se považuje za podpis?

Kam podpis umístit?

Kdo podepisuje první?

Kolik svědků je potřeba?


Co se považuje za podpis?

Obsahovou náležitostí závěti je vlastnoruční podpis zůstavitele, v případě alografní závěti (psané ne vlastní rukou) i podpisy svědků. Pro podpis svědků platí stejné podmínky jako pro podpis zůstavitele. ‍

Je vyloučeno, aby podpis zůstavitele byl nahrazen otiskem razítka, i kdyby razítko obsahovalo identifikační údaje zůstavitele. Za podpis je obecně považováno ručně napsané jméno a příjmení osoby. Některé právní tituly zaujímají jasné stanovisko k možnosti podpisu závěti pouze křestním jménem (např. “váš Karel”) a to tak, že to považují za nedostačující, protože se tento způsob podpisu neslučuje s charakterem závěti jako závažného právního dokumentu.

Kam podpis umístit?

Ačkoli to zákon výslovně nepřikazuje, odborné články doporučují jednoznačné umístění podpisu, na úplném konci závěti.

Datování závěti

Co se týká datování závěti, připojení dne, měsíce a roku, kdy je poslední vůle pořízena, není nezbytné, ale doporučuje se tak učinit za účelem vyhnutí se případným sporům.

Kdo podepisuje první?

Zůstavitel podepíše závěť jako první, tím se předchází tomu, aby zůstavitel mohl do závěti cokoli dopsat, aniž by o tom svědci věděli. ‍

Zákon neumožňuje, aby svědci projev zůstavitele osvědčili postupně jeden po druhém např. v různých dnech. Je nutné, aby byli svědci přítomni současně. Není nutné, aby byli svědci seznámeni s obsahem poslední vůle, ten může být svědkům utajen. ‍ ‍

Zůstavitel musí před svědky současně přítomnými prohlásit, že dokument obsahuje jeho poslední vůli. Není potřeba, aby bylo prohlášení zůstavitele písemně zachyceno v závěti. Je dostačující učinit prohlášení výslovně, tedy buďto slovy, nebo jiným znamením. Postačí, pokud svědek položí otázku, jestli listina obsahuje poslední vůli zůstavitele a zůstavitel odpoví “ano” nebo kývne souhlasně hlavou. ‍

Kolik svědků je potřeba?

Zákon stanovuje odlišné podmínky pro alografní závěť pořízenou osobou bez smyslového postižení a osobou se smyslovým postižením.

Pokud závěť pořizuje osoba bez smyslového postižení, která nenapsala závěť vlastní rukou, je osoba povinna vlastnoručně závěť podepsat a před dvěma svědky současně přítomnými prohlásit, že dokument obsahuje její poslední vůli.

V případě, že je pořizovatel nevidomý, je nutné projevit prohlášení, že listina obsahuje jeho poslední vůli před třemi současně přítomnými svědky. Povolání tří svědků zvyšuje právní jistotu takové závěti. Listina musí být nevidomému zůstaviteli přečtena svědkem, který závěť nepsal, a to z toho důvodu, že nevidomá osoba nemá možnost seznámit se s obsahem závěti. Pokud je pořizovatel schopný psát, musí dokument podepsat.


Sepište svou závěť s Posledními slovy

S naším vzorem sestaveným advokáty můžete vytvořit svou závěť už za 12 minut z pohodlí domova.

Poslední slova

Inbehave s.r.o.,

Nám. V. Hálka 17, Odolena Voda, 250 70

IČO: 02692945

Zapsáno v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 222465 u Městského soudu v Praze.


Vzděláváme veřejnost v oblasti dědictví a pomáháme lidem vytvořit platnou závěť, díky možnosti zakoupení hotového vzoru a jeho správného vyplnění formou snadného internetového dotazníku. Vzor dokumentu je sestaven a pravidelně konzultován s advokáty z Kopecký, Hála & Co., advokátní kancelář s.r.o.

Kontakt

Online chat

info@poslednislova.cz