Náležitosti závěti: co musí obsahovat závěť?

Co musí ze zákona obsahovat právoplatně sepsaná závěť? Na co si dát pozor, aby byla poslední vůle platná? Přesně to se dozvíte v tomto článku.

Obsah

Původ závěti?

Vůle zůstavitele

Kdo může pořídit závěť?

Zákonem požadovaná forma

Co je to tzv. neúčinná zrušovací doložka?


Původ závěti?

Závěť je dnes vnímána jako nejobvyklejší způsob pořízení pro případ smrti. Je to dáno především obecnou známostí, jednodušší formu zrušení, kde stačí pouze projev vůle samotného zůstavitele (ten, kdo pořizuje závěť a rozhoduje o svém majetku) a také pro jednodušší způsob pořízení, kdy není potřeba asistence dalších osob.

Důležitou zásadou dědíckého práva je zásada pořizovací volnosti. Je zajímavé, že už za dob platnosti římského práva platila přednost zůstavitelovi vůle před zákonem. Už Římané tedy podle zákona dědili až tehdy, nepořídil-li zůstavitel pořízení pro případ své smrti.

Definice závěti

Občanský zákoník definuje závěť následovně: “Závěť je odvolatelný projev vůle, kterým zůstavitel pro případ své smrti osobně zůstavuje jedné či více osobám alespoň podíl na pozůstalosti, případně i odkaz.” Hlavní obsahovou náležitostí závěti je určení jednoho či více dědiců a jejich podílů na pozůstalosti, přičemž povolání dědice je osobním právem zůstavitele. Není tedy možné, aby zůstavitel pověřil osobu, která by v případě jeho smrti určila dědice.

Nové platné znění občanského zákoníku také výslovně vylučuje pořízení společné závěti s jinou osobou, např. s manželem. Tím je chráněna vůle zůstavitele před ovlivněním další osobou. Pro tento případ je možné sepsat dvě samostatné závěti, ve kterých jeden druhého navzájem povolá jako dědice pro případ své smrti.

Je požadováno, aby zůstavitel svou vůli projevil natolik jasně a s takovou určitostí, kde nemůže vzniknout pochybnost. Kromě toho, že učiní toto právní jednání osobně, je nutné, aby se jednalo o výslovné právní jednání zůstavitele, které je vyjádřeno slovy. Právní jednání by tedy bylo považováno za neplatné, pokud by zůstavitel pouze souhlasil s návrhem závěti, či přikývl na takový návrh, který mu byl předložen.

Závět jako poslední pořízení musí naplňovat tři obecné náležitosti:

  1. musí obsahovat zůstavitelovu vůli pořídit pro případ své smrti,
  2. zůstavitel musí být způsobilý pořizovat,
  3. musí být dodržena zákonem požadovaná forma.

Vůle zůstavitele

Vůle zůstavitele musí být skutečná, vážná, určitá a srozumitelná

Zůstavitelova vůle je tím nejcennějším, co by se mělo pomocí dědického práva po smrti zůstavitele realizovat. Aby bylo zůstavitelovo přání co nejlépe splněno a závěť byla považována za platnou, je potřeba, aby vůle zůstavitele byla skutečná, vážná, určitá a srozumitelná.

Skutečná vůle může být narušena tím, že je projevena mimovolně (např. mluvení ze spaní) nebo obsahuje vůli jiné osoby (např. užití fyzického násilí).

Vůle zůstavitele je vážná, jestliže chce jejím prostřednictvím vyvolat odpovídající právní následky. Nechce-li takové právní následky způsobit, které obsahovala jeho projevená vůle, nejedná se o vážnou vůli. Příkladem narušení vážnosti projevené vůle je projev učinění v žertu, např. sepsání závěti za účelem splnění úkolu ve společenské hře logicky nezakládá platnost závěti.

Pro zjištění konkrétního obsahu závěti a splnění přání zůstavitele je nutné, aby byl projev srozumitelný a určitý. Nelze-li pochopit obsah projevu vůle, je nesrozumitelný. Neurčitý projev vůle nastává v případě, pokud ze závěti konkrétně a jasně nevyplývá, kdo je dědicem a k čemu ho zůstavuje.

Kdo může pořídit závěť?

Pořídit závěť může pouze plně svéprávná fyzická osoba, zákon však připouští výjimky

Člověk se stává plně svéprávným dovršením zletilosti v osmnáctém roku věku. Závěť v jakékoli formě může sepsat i nezletilé, pokud dovršil věku šestnácti let a nabyl plné svéprávnosti buďto na základě přiznání soudem nebo při uzavření manželství.

Výjimky pro pořízení závěti bez plné svéprávnosti

Existují tři výjimky umožňující osobě pořizovat pro případ své smrti, ačkoli nemá plnou svéprávnost.

V prvním případě může závěť sepsat i nezletilý, který dovršil věku patnácti let a není plně svéprávný. Není potřeba souhlas zákonného zástupce, ale je potřeba závěť sepsat formou veřejné listiny s notářem.

Druhý případ se týká osob, kterým byla soudním výrokem omezená svéprávnost tak, že nemá způsobilost pořizovat. Jestliže se natolik uzdrazil, že je schopen projevit svou vůli, může pořídit závěť v jakékoli formě.

Třetí případ hovoří o možnosti pořídit závěť při omezené svéprávnosti pouze v rámci omezení a ve formě veřejné listiny s notářem. Také je pamatováno na osoby omezené ve svéprávnosti pro chorobnou závislost na požívání alkoholu, užívání psychotropních látek nebo podobných přípravků či jedů nebo chorobnou závislost na hráčské vášni představující závažnou duševní poruchu. Tyto osoby mohou závěť pořídit v jakékoli formě, ale zákon jim dovoluje rozhodovat pouze o polovině svého majetku.

Zákonem požadovaná forma

Zákon připouští tři formy závěti:

  1. závěť formou soukromé listiny,
  2. závěť formou veřejné listiny,
  3. závěť pořízenou s úlevami.

Všechny formy mají stejný význam, a tak je pouze na zůstaviteli, pro kterou formu se rozhodne.

Co je to tzv. neúčinná zrušovací doložka?

“Prohlásí-li zůstavitel, že neplatná budou všechna jeho příští pořízení pro případ jeho smrti, anebo že budou neplatná taková pořízení, jež nebudou zřízena v určité formě, nepřihlíží se k tomu.“ (§ 1581 odst. 1, zákon č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku)

Takové prohlášení tedy nemá žádné právní účinky na platnost závěti. Zůstavitel se nemůže omezit, že nesmí pořídit další závěť. Zároveň tato doložka upozorňuje dědice, že pokud zůstavitele donutí, aby v závěti uvedl, že toto je jeho poslední vůle a další pořízení je neplatné, nebude se k tomuto prohlášení přihlížet.


Další

Kdo jsou nepominutelní dědicové?


Sepište svou závěť s Posledními slovy

S naším vzorem sestaveným advokáty můžete vytvořit svou závěť už za 12 minut z pohodlí domova.

Poslední slova

Inbehave s.r.o.,

Nám. V. Hálka 17, Odolena Voda, 250 70

IČO: 02692945

Zapsáno v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 222465 u Městského soudu v Praze.


Vzděláváme veřejnost v oblasti dědictví a pomáháme lidem vytvořit platnou závěť, díky možnosti zakoupení hotového vzoru a jeho správného vyplnění formou snadného internetového dotazníku. Vzor dokumentu je sestaven a pravidelně konzultován s advokáty z Kopecký, Hála & Co., advokátní kancelář s.r.o.

Kontakt

Online chat

info@poslednislova.cz